АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКТОР
Директор
Главен библиотекар „Организация и комплектуване на фондовете”
Главен библиотекар на Обслужващи звена
Методист
Счетоводител

ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
Заемна за възрастни
Детски отдел
Читалня „Хуманитарни науки“
Читалня „Точни и приложни науки“
Отдел „Периодика“
Чуждоезикова читалня
Комплексен отдел „Изкуство“

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОТДЕЛИ
Отдел „Комплектуване, обработка и каталози“
Краеведски отдел „Анастас Стоянов“
Отдел „Експертно-консултантска и координационна дейност“
Справочно – библиографски отдел
Отдел „Връзки с обществеността“
Отдел „Автоматизация“
Американски информационен кът
Методично-информационен център.

МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Домакин
Параджия
Хигиенисти

Accordions

ЗАЕМНА ЗА ВЪЗРАСТНИ

Обслужва читателите над 14 години с книги за дома. Извършва регистрация на читателите и издава читателски карти, с които могат да се ползват всички отдели на библиотеката. Отделът предоставя за ползване книги от всички отрасли на знанието, художествена литература и издания на български, английски, немски и френски език. В отдела са разположени читателските каталози – азбучен и систематичен, които като информационно-търсещи системи, ориентират читателя в многохилядния фонд на библиотеката. Отделът изпълнява заявки по междубиблиотечно заемане и обслужва читателите чрез модул „Моята библиотека“.

ДЕТСКИ ОТДЕЛ

Издава читателски карти на читатели до 14 години. Обособени са две звена: заемна и читалня с детски кът. Предоставя за ползване книги, справочни издания, периодика, графични издания. Предлага безплатен достъп до интернет. В Детския отдел на библиотеката е обособен азбучен кът с образователна цел, който включва 30 кутии с подвижни капачета, на които са изписани букви от българската азбука. Библиотеката предлага възможности за индивидуална и групова работа с деца от 3 до 9 години, като тематичните занятия са съобразени с възрастовите особености на децата и степента на тяхната подготовка. Отделът организира разнообразни програми за деца, с цел мотивиране на четенето.

Читалня "Хуманитарни науки"

Читателите могат да ползват библиотечни документи от областта на култура, философия, литературознание, педагогика и т.н. Читалнята разполага с богат справочен фонд от енциклопедии и речници.

„Точни и приложни науки”

Предоставя библиотечни документи от областта на химия, физика, екология, биология, медицина и техника.

Чуждоезикова читалня

Предоставя библиотечни документи на чужди езици. Читалнята е изградена с помощта на фондация "Отворено общество" и ресурсен център на Гьоте институт.

Отдел „Периодика“

Тук се ползва пресата за деня, както и годишнини на вестници, списания и периодични сборници. Някои от тях са комплектувани години наред.

КОМПЛЕКСЕН ОТДЕЛ "ИЗКУСТВО"

Фондът по съдържание е съвкупност от всички области на изкуството и музиката. По вид на библиотечните единици, той съдържа: книги, нотни издания, графични, периодика, репродукции на картини, както и уникална сбирка от оригинални творби на местни художници. Отделът притежава и богата сбирка от грамофонни плочи, аудио и видео касети и компактдискове. Разполага с музикална техника и пиано. Обособени са места за достъп до интернет.

ОТДЕЛ „КОМПЛЕКТУВАНЕ, ОБРАБОТКА И КАТАЛОЗИ“

Комплексен отдел, в който се организира комплектуването и регистрацията на библиотечния фонд. Поддържа система от каталози в традиционен и електронен вид.

КРАЕВЕДСКИ ОТДЕЛ „АНАСТАС СТОЯНОВ”

Събира и съхранява библиотечни единици, съдържащи информация от и за региона. Фондът включва книги, периодични и библиографски издания, свързани с края. Отделът е център за краеведска дейност в региона. Издава текущи и ретроспективни библиографии с краеведски характер. Извършва и предоставя библиографски справки за родния край.

ОТДЕЛ „ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНСКА И КООРДИНАЦИОННА ДЕЙНОСТ”

Формира политика на развитие на библиотечната система в областта и координира дейността на читалищните и училищните библиотеки от региона. Организира обучения и семинари.

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКИ ОТДЕЛ

Извършва справочно - библиографска и информационна дейност: устни и писмени тематични библиографски справки в помощ на студентите. Съставя и издава библиографски указатели. Отговаря на информационни запитвания чрез on-line услугата “попитай библиотекаря”.

ОТДЕЛ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“

Осъществява връзки с медиите, информира обществеността за дейностите, събитията и инициативите на РБ "Гео Милев" – Монтана.

ОТДЕЛ „АВТОМАТИЗАЦИЯ’’

Поддържа сайта и организира базата данни на библиотеката.

АМЕРИКАНСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН КЪТ

Изграден с финансовата подкрепа на Държавния департамент на САЩ и предоставя справочна литература за Америка.

МЕТОДИЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Съдържа библиотечни документи - книги, аудио и видео касети в помощ на обучението по немски език. Центърът е изграден с помощта на Ресурсен център на Гьоте - институт, София.

Заемна възрастни