Правила за обслужване на потребителите

в Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тези Правила за обслужване на потребителите в Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана, наричани по-нататък „Правила“, уреждат взаимоотношенията на Регионална библиотека „Гео Милев“, наричана по-нататък „Библиотеката“, с нейните потребители. Библиотеката е културен институт, който осигурява библиотечно-информационно обслужване и предоставя за ползване библиотечните си фондове на потребителя.

Чл.2. Библиотеката осигурява достъп до знание, информация, учене през целия живот чрез разнообразие на ресурси и услуги и е общодостъпна за всички членове на обществото, независимо от раса, националност, етническа принадлежност, възраст, пол, религия, език, специални потребности, политически убеждения, икономически или трудов статус или образователно равнище.

Чл.3. (1) Работното време на Библиотеката се определя със заповед на Директора.

(2) Работното време на заемните зали, читалните зали и службите, които работят с потребители, са посочени в Приложение № 4 от настоящите Правила.

(3) Библиотеката не работи с потребители всеки последен четвъртък от месеца, от 12.30 до 18.30 часа.

(4) Библиотеката не работи с потребители по време на официално обявените почивни и празнични дни за съответната календарна година.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.4. Всеки гражданин има право да ползва услугите на Библиотеката. За целта той трябва да се регистрира като неин потребител, според условията на настоящите Правила.

Чл.5. Отношенията между Библиотеката и потребителите се уреждат съгласно разпоредбите на Закона за обществените библиотеки и Закона за задълженията и договорите и се установяват с акта на издаване на лична потребителска карта.

Чл.6. Когато Библиотеката предостави на потребителя библиотечни, библиографски и информационни услуги или библиотечни документи със задължение за връщане, между двете страни възниква договор – заем за послужване по чл. 243, 244, 247–249 от Закона за задълженията и договорите. Сключването на договора се установява с писмен документ – потребителска карта или заемна бележка, която се подписва от потребителя.

Чл.7. При всяко посещение в Библиотеката, във всички звена за обслужване, читателите са длъжни да представят читателска карта при поискване.

(2) Читателската карта е лична и не се преотстъпва.

Чл.8. Читателските карти се издават в отдели Заемна за възрастни и в Детски отдел.

Чл.9. При регистрирането на потребителите се спазват следните условия:

1. Граждани над 14 години се записват като представят документ за самоличност.

2. Деца до 14 години се записват с документ за самоличност на родителите или настойниците си.

3. Българските граждани се регистрират с документ за самоличност според чл. 13 на Закона за българските лични документи.

4. Чуждестранните граждани се регистрират с документ за самоличност според чл. 14 на Закона за българските лични документи.

Чл.10. Граждани, които са в невъзможност да се регистрират като потребители на място в Библиотеката, могат да ползват услугите ѝ чрез регистрация, направена от упълномощено с писмен документ лице .

Чл.11. Не могат да бъдат пререгистрирани потребители, които имат задължения към Библиотеката.

Чл.12. При промяна на постоянния си адрес и/или документа за самоличност потребителят е задължен да уведоми Библиотеката.

Чл.13. Читателските карти карти са различни по вид:

(1) Годишна карта. Тя се издава за срок от 12 (дванадесет) последователни месеца, считано от датата на регистрация, и се отнася за ползване на библиотечни документи и други услуги за дома и в Библиотеката.

(2) Еднодневна карта. Тя се издава за конкретния ден и дава право за ползване на библиотечни документи и други услуги единствено в Библиотеката.

(3) Почетна карта. Тя е безсрочна и се издава с решение на Директора.


Чл.14. Потребители и посетители, които с действията си уронват авторитета на Библиотеката или разпространяват неверни сведения за нея, не се допускат да ползват услугите ѝ или се лишават от абонаментна карта за определен период от време, по преценка на ръководството.

Чл.15. При регистрирането си потребителите се информират за видовете услуги, за мястото и реда на получаването им и за задълженията и отговорностите, които поемат, съгласно настоящите Правила.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ

Чл.16. Потребителите имат право да заемат библиотечни документи и да ползват услуги в следните звена за обслужване:

1. Заемна зала за дома;

2. Читални зали;

3. Детски отдел;

4. Отдел Изкуство;

5. Немски център – Гьоте институт;

6. Американски кът;

7. Краезнание;

8. Обучителен център.

Чл.17.(1) Библиотеката предоставя на потребителите си основни (Приложение № 1) и специализирани (Приложение № 2) библиотечни услуги, съгласно чл.51 и чл.52 от Закона за обществените библиотеки.

(2) Основните библиотечни услуги се предоставят безвъзмездно.

(3) Специализираните библиотечни услуги се предоставят възмездно според Ценоразпис на извършваните услуги от Библиотеката, утвърден със заповед на Директора и приет с решение на Общински съвет – Монтана.

Чл.18. Потребителите до 14-годишна възраст се обслужват от Детски отдел.

Чл.19. Потребителите имат право да получават библиотечни документи от други библиотеки от страната и чужбина, съгласно ценоразписа на специализираната библиотечна услуга и кодекса за Междубиблиотечно заемане и Правилата за нейното прилагане в Библиотеката.

Чл.20. (1) Библиотеката създава условия за обслужване на лица със специални нужди и такива в неравностойно положение.

(2) Библиотеката е достъпна за потребители с физически затруднения чрез ползване на рампа за достъп до входа, а за достъп да залите на втория етаж е осигурен библиотекар, който да обслужи изчерпателно тези потребители.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОМА

Чл.21.(1) Право за заемане на библиотечни документи за дома дава регистрацията с лична карта, която съдържа данни за постоянния адрес на потребителя. Регистрацията с всички други видове документи за самоличност дава право на ползване на документи и услуги само в Библиотеката.

(2) Потребителите могат да заемат за дома едновременно до 8 библиотечни документа.

(3) При ползването на библиотечни документи от фондовете на свободен достъп, потребителят запазва реда на подреждането им.

Чл.22. (1) Потребителите не могат да заемат за дома следните библиотечни документи, съгласно Закон за културното наследство, Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения, Наредба за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд и Кодекс на специализираната библиотечна услуга Междубиблиотечно заемане:

1. Библиотечни документи маркирани с червен етикет, поради ценността им и ако са един единствен екземпляр.

2. Редки и ценни библиотечни документи (ръкописи, старопечатни издания, архивни фондове, фотографии, лични библиотеки, уникални издания);

3. Библиотечни документи от подръчните фондове (читални зали, отдели „Краезнание“ и Справочно-библиографски);

4. Картографски издания, печатни музикални и графични издания от Хранилище, служебни и непубликувани издания, патенти и стандарти, филми на магнитна лента, микроформи, оригинални произведения на изкуството;

5. Периодични издания;

6. Библиотечни документи, получени по междубиблиотечно заемане и международно междубиблиотечно заемане.

Чл.23. Дежурният библиотекар регистрира заетите за дома библиотечни документи в електронен картон. Системата за заемане на документи е автоматизирана, потребителският картон е електронен с баркод.

Чл.24. Срокът на заемане на документите за дома е както следва:

1. Книги, графични издания и печатни музикални издания на свободен достъп: 30 дни;

2. Документи на магнитен/оптичен/цифров носител: 7 дни;

3. Репродукции: 3 месеца.

Чл.25.(1) Срокът за връщане на заетите библиотечни документи се отбелязва от потребителя в наличния датник на заетия документ.

(2) Срокът за заемане може да бъде продължен по искане на потребителя, за което той своевременно уведомява дежурния библиотекар на съответния отдел, ползва услугата презаписване по телефон или презаписване през модула „Моята библиотека“ на електронния каталог. Срокът на заемане може да бъде удължен не повече от два пъти.

Чл.26. (1) Закъснелите потребители се уведомяват писмено (по традиционен или електронен път), че срокът за заемане на документите е изтекъл. Те са задължени в срок от 30 дни, след получаване на известието, да върнат просрочените библиотечни документи.

(2) При неспазване на определените срокове за връщане на заетите библиотечни документи, потребителят заплаща глоба в размер на 2.00 (два) лв. на месец закъснение на библиотечен документ.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ В ЧИТАЛНИТЕ ЗАЛИ

Чл.27. (1) Ползването на читалните зали става срещу представяне на читателска карта. Библиотеката разполага с две читални зали, в едната от които са позиционирани и компютрите за безплатен достъп (Приложение № 3).

Чл.28. Библиотечните документи се предоставят за ползване въз основа на попълнена от потребителя заемна бележка за поръчка, предадена на Бюрото за приемане на поръчки.

Чл.29.(1) Потребителят предава читателската си карта на дежурния библиотекар в читалната зала. Библиотекарят я задържа заедно със заемните бележки на получените документи.

(2) Потребителят уведомява дежурния библиотекар за внасянето на собствени документи, техния вид и брой.

(3) Потребителят има право да преотстъпи другиму ползването на заетите от него документи само със знанието на дежурния библиотекар.

(4) Потребителите имат право да ползват периодични издания от текущата година и документи от подръчните фондове в читалните зали, без да попълват заемни бележки за тях, но при строго спазване на реда им.

(5) Потребителят има право да ползва документи, освен в читалната зала и от подръчните фондове на други читални зали, но само със знанието и съдействието на дежурния библиотекар в съответната читална зала.

(6) Петнадесет (15) минути преди края на работното време, потребителят предава всички ползвани библиотечни документи в читалните зали на дежурния библиотекар, срещу което получава оставената при влизането си читателска карта.

(7) Потребителят може да запази заетите библиотечни документи до 10 дни. Ако запазените документи не се ползват три последователни дни, библиотекарят има право да ги освободи.

(8) В случаите, при които заявката за заемане на документи не може да бъде изпълнена, на гърба на заемната бележка се вписва причината за неизпълнението: „заета“, „заета по междубиблиотечно заемане“ „за издирване“, „на реставрация“, „на подвързия“, „на изложба“, „за служебно ползване“. Заемните бележки остават при дежурния библиотекар.

Чл.30. Забранява се изнасянето на ползвани в читалната зала библиотечни документи, освен в случаите на регламентирано копиране, извършвано в Библиотеката и със знанието на дежурния библиотекар.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ДРУГИ УСЛУГИ

Чл.31. Достъп и ползване на интернет.

(1) Всеки регистриран потребител има право да ползва кабелен интернет в Библиотеката на определените за това компютризирани работни места, както и безжичен интернет.

(2) На територията на Библиотеката се разрешава ползване на личен PC или друго мобилно устройство.

(3) Не се разрешава:

1. Теглене на софтуер, филми и музика;

2. Промяна на конфигурациите на системата, инсталиране или модифициране на вече инсталирания софтуер;

3. Използване на услугата за политически, рекламни, комерсиални и престъпни цели, по смисъла на НПК.

(4) Времевият лимит за ползване на кабелен интернет от един потребител е 60 минути. Удължаването на времевия лимит е възможно с разрешението на дежурния библиотекар.

(5) Потребителите преустановяват работата на РС 15 минути преди края на работното време.
(6) Личното съхранение на информация, в резултат на издирване, става само в присъствието на дежурния библиотекар.

(7) При ползване на интернет всеки потребител е длъжен да спазва законите на Република България. Не могат да се посещават и разпространяват уебсайтове, съдържащи насилие, порнография или такива, незачитащи човешките права; не могат да бъдат нарушавани законите, свързани с интелектуалната собственост и авторските права.

(8) При неспазване на правилата за ползване на интернет, дежурният библиотекар има право да преустанови дейността на потребителя. При повторно нарушение, достъпът се прекратява за срок от един до три месеца, след решение на ръководството.

Чл.32. Копиране на библиотечни документи.

(1) Копирането на библиотечни документи се извършва задължително и единствено в Библиотеката при спазване на изискванията на Чл.24 (1) т.9 и т.11 от Закон за Авторското право и сродните му права.

Чл.33. Библиотеката предлага обучителни услуги на потребители и граждани в Обучителния център. Регламентирането им става в годишния план на Библиотеката.

Чл.34. Библиотеката предоставя експозиционно пространство, съобразявайки се със своя годишен план на културните събития.

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.35. Потребителите са задължени:

1. При влизане в Библиотеката да показват читателската си карта на служителя на пропуска и винаги при поискване от служител на Библиотеката.

2. Да оставят обемист багаж на гардероба (обемист багаж е багаж, по-голям от 50/40 см). Изключение прави внасянето на музикални инструменти. Ползването на гардероба е задължително и безплатно за всички потребители, които ползват читалните зали.

3. Да не оставят пари и ценности на гардероба. Библиотеката не носи отговорност за съхранението им. На гардероба не се приемат за съхранение хранителни продукти.

4. Да не внасят храни в зоните, определени за достъп на потребители. При внасянето на течности (вода и др. под.) те трябва да бъдат в плътно затворена бутилка.

5. В сградата на Библиотеката не се допускат лица във видимо нетрезво или неадекватно състояние, с агресивно поведение, с хладно или огнестрелно оръжие, с неприлично или нехигиенично облекло. При отказ на потребител да се съобрази с това изискване, той се извежда принудително от сградата от органите на реда.

6. Да заявяват на пропуска внасянето на записваща, репродуцираща или снимачна апаратура и техника.

7. Да пазят ред и тишина в помещенията на Библиотеката. Задължително е преминаването на тих режим на работа на мобилните устройства.

8. Да преглеждат заетите библиотечни документи при получаването им и ако забележат повреди, да съобщават за това на дежурния библиотекар, който отбелязва повредите. Да уведомяват дежурния библиотекар при констатиране на липсващи страници в ползваните библиотечни документи.

9. Да връщат заетите библиотечни документи в срок, определен от настоящите Правила.

10. Да спазват реда и разположението на библиотечните документи в залите за свободен достъп и в читалните зали.

11. Да ползват библиотечните документи само в читалните зали. При ксерокопиране, фотокопиране и при други случаи изнасянето им да става само с разрешение на дежурния библиотекар.

12. Да се грижат за запазването на заетите библиотечни документи. Да не увреждат библиотечните документи, да пазят книгите чисти, да не подчертават, да не правят бележки по полетата, да не прегъват и да не късат страници или части от страници, да не копират илюстрации и схеми, да не водят записки на лист, поставен върху библиотечния документ.

13. Да заявяват исканите документи чрез вярно, точно и четливо попълнени заемни бележки; всички особености на търсените от тях заглавия да изясняват предварително с консултанта в каталожната зала, с дежурния библиотекар от Бюрото за приемане на поръчки и с библиотекарите в заемните за дома и читалните зали.

14. Да връщат лично ползваните от тях документи на дежурния библиотекар.

15. Да не влизат в Хранилището, да не се движат в служебните помещения.

16. Да не изваждат картички от каталозите и картотеките, да не късат надписите им, да не разместват чекмеджетата в каталожните блокове.

17. Да преустановяват работата с библиотечните документи 15 минути преди края на работното време.

18. При напускане на Библиотеката да представят на служителя на пропуска листа с броя записани заглавия.

19. При изнасяне на библиотечен документ, който не е записан на името на потребителя, се налага санкция – лишаване от потребителска карта за определен период от време или завинаги, след разглеждане на конкретния случай.

20. Пушенето в сградите на Библиотеката е строго забранено. Пушенето около сградите става на определените и обозначени за целта места.

21. Изоставени или изгубени, и след това намерени, вещи се съхраняват на гардероба за срок от 30 дни и се връщат при поискване на притежателите им от служител на пропуска. Библиотеката не носи отговорност за съхраняването им след изтичане на установения срок.

22. Посетителите се снабдяват с читателска карта от отдел Заемна за възрастни и Детски отдел и следват указанията на длъжностното лице.

Чл.36. За неспазването на тези задължения правото на потребителя да ползва услугите на Библиотеката се отнема за определен период от време или завинаги, според степента на нарушението. След изтичане на времето на наложената санкция това право се възстановява.

Чл.37. Когато потребител загуби или повреди библиотечен документ до степен, че го направи негоден за ползване, той бива санкциониран съгласно чл.66, ал. 1 от ЗОБ.

Чл.38. Когато потребителят не възмезди Библиотеката по Чл. 44, тя се снабдява с изпълнителен лист за размера на обезщетението по реда на чл. 242 във връзка с чл. 237 буква „В“ от Гражданския процесуален кодекс.

Чл.39. Отнемането на правото на ползване на услугите в Библиотеката не изключва възстановяването на щетите по Чл. 44.

Чл.40. Писмени документи със стойност на договор между Библиотеката и потребителите са: потребителска карта, заемна бележка и служебни удостоверения, посочени в текста на тези Правила.

Чл.41. При нарушаване на Правилата от страна на служител на Библиотеката, потребителите уведомяват ръководителя на съответното звено или директора.

Чл.42. При наличие на данни за извършено от потребител или посетител престъпление, накърняващо обществения ред или имуществото на Библиотеката, тя уведомява специализираните органи, на които предоставя наличната информация и документация за възбуждане на наказателно преследване.

РАЗДЕЛ ОСМИ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Чл.43. Задължения на служителите.

(1) Гардероб и пропуск:

1. Вежливо да посрещат и упътват потребителите и посетителите на Библиотеката;

2. Да приемат връхни дрехи и обемист багаж за съхранение на гардероба;

3. Да контролират и да не допускат изнасянето на библиотечни документи, извън установения от тези Правила режим на ползването им;

4. Да не допускат в Библиотеката потребители и посетители с неподходящи поведение и облекло.

(2) Сектори за регистрация на читателите:

1. Да посрещат вежливо и компетентно да разясняват на потребителите правилата за ползване на Библиотеката; да упътват потребителите според техните интереси;

2. Да информират новите потребители за реда на ползване на библиотечните документи и услугите в Библиотеката и за правата и задълженията им. Да дават първична фактографска информация на посетителите;

3. Да приемат парични постъпления от потребителите (такси, глоби и др.) и да им предоставят касова бележка за всяка приета сума;

4. Да проверяват физическото състояние на заетите библиотечни документи и да дават на потребителя контролен лист с броя на заеманията, предназначен за представяне на пропуска;

5. Като администратори на лични данни носят отговорност за опазване на личните данни на потребителите (по Закон за защита на личните данни).

6. Да подпомагат потребителите при работата със справочния апарат на Библиотеката. Да извършват справочно-библиографско и информационно обслужване.

7. Да осъществяват библиотечно, справочно, библиографско и информационно обслужване на потребителите;

(6) Читални зали:

1. Да следят за своевременното и точно изпълнение на потребителските поръчки;

2. Да регистрират своевременно заемането и освобождаването на документите;

3. Да не допускат подчертаване, късане на страници или друго увреждане на ползваните документи;

4. Да оказват помощ на потребителите при работа със справочния апарат и с подръчните фондове в читалните зали. Да поддържат актуалността на справочния апарат в съответната читална зала;

5. Да следят за спазване на 10-дневния срок за запазване на заетите документи и да ги освобождават своевременно след изтичането му;

6. Да не допускат изнасяне на документи от читалните зали и преотстъпването им без тяхно разрешение;

7. Да упражняват контрол върху режима на копиране на ползваните библиотечни документи от съответната читална зала, както и за режима на ползване на компютрите.

8. Да се грижат за реда и тишината в читалните зали.

(7) Всички библиотекари, които обслужват потребители, са задължени да се идентифицират с името си, като носят отличителен знак.

Чл.44. В отношенията с потребителите, служителите спазват приетите норми на вътрешно нормативните документи, както и принципите на Етичния кодекс на служителите в Библиотеката.

Чл.45. При констатиране на нарушения на тези Правила, служителите на Библиотеката уведомяват ръководителите на съответните отдели или Директора.

Чл.53. Служителите на Библиотеката, които не спазват изискванията на настоящите Правила, подлежат на административни наказания, определени от Правилника за вътрешния трудов ред на служителите и работниците в Библиотеката.

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.46. Който умишлено повреди, унищожи или загуби документ от библиотечния фонд се наказва с глоба според Чл.66 (1) и (2) от Закон за обществените библиотеки.

Чл.47. (1) Нарушенията по Раздел Девети от настоящите Правила се установяват с акт на Директора на Библиотеката.

(2) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.48. Настоящите Правила за обслужване на потребителите в Регионална библиотека „Гео Милев“ Монтана, влизат в сила от 23.01.2019 г.

Чл.55. Настоящите Правила се придружават от следните Приложения:

1. Приложение № 1 Основни библиотечни услуги;

2. Приложение № 2 Специализирани библиотечни услуги;

3. Приложение № 3 Списък на читалните зали и заемните зали за дома;

4. Приложение № 4 Работно време на заемните зали, читалните зали и службите, които обслужват потребители;

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 Основни библиотечни услуги

1. Ползване на библиотечните колекции в Библиотеката и извън нея;

2. Вербална библиографска и фактографска информация;

3. Достъп до собствени традиционни и електронни бази данни;

4. Достъп до интернет за научни, образователни и социални цели;

5. Организиране на културни събития;

6. Обучителни услуги.

Приложение № 2 Специализирани библиотечни услуги

1. Предоставяне на писмена библиографска информация;

2. Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания;

3. Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина;

4. Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни;

5. Копиране на библиотечни документи;

6. Публикуване на издания;

7. Куриране на изложби;

8. Квалификационни и експертно-консултантски услуги.

Приложение № 3 Списък на читалните зали и заемните зали за дома

Зали за свободен достъп (заемане за дома)

Филологически, обществени, естествени, точни и приложни науки

Читални зали

1 Филологически и обществени науки

2 Естествени, точни и приложни науки

Текуща периодика

Читална зала

Отдел „Изкуство“

Зала за свободен достъп (заемане за дома)

Читална зала

Отдел „Краезнание“

Читална зала

Детски отдел

Зала за свободен достъп (заемане за дома)

Читална зала за деца до 14 г.

Приложение №4

Работно време на отделите:

Заемна за възрастни: понеделникпетък от 8.30 ч. до 18.30 ч.

Читални 1,2 и текуща периодика – понеделник петък от 8.30 ч. до 18.30 ч.

Детски отдел: понеделник-петък от 8.30 ч. до 18.30 ч.

Изкуство, Краезнание, Немски ресурсен център на Гьоте институт, Американски кът и отдел КОК, както и административния сектор: понеделник-петък от 8.30 ч. до 17.00 ч.

Приемно време на директора с външни лица всеки петък от 13.30 ч. до 15.30 ч., по реда на пристигането, в случай, че няма заявен предварително точен час.