Библиотека „Гео Милев“ поддържа система от каталози, обособени на базата на формираните библиотечни фондове и тяхното местонахождение. Библиотечните каталози отразяват цялостно фонда на библиотеката и разкриват в различни аспекти съдържанието му, с цел по-пълноценното използване. Като информационно-търсещи системи каталозите подпомагат читателите за по-бърза ориентация (при намирането на необходимите документи). Традиционните каталози включват библиотечни документи набавени до 1995 г. включително.

 

Азбучен каталог
Oтразява фонда на библиотеката, като библиотечните документи са подредени в азбучен ред по заглавната редна дума (автор и заглавие). Каталогът е подреден в две поредици – на кирилица и латиница. Библиотеката поддържа азбучни каталози на: книгите, периодичните издания; нотните и графични издания, грамофонни плочи, магнетофонни записи, аудио и видео касети, диапозитиви и диафилми, компактдискове и фотокаталог на репродукциите. Включени са библиотечни документи постъпили до 1995 г. включително.

 

Систематичен каталог
Представя фонда на библиотеката според приетата класификационната схема, а именно „Универсалната десетична класификация“. Библиотечните документи са групирани по отрасли на знанието представени както следва: 0 – Общ отдел; 1 – Философия; 2 – Религия и теология; 3 – Обществени науки; 5 – Математика и Естествени науки; 6 – Приложни науки, Медицина. Техника, Селско стопанство; 7 – Изкуство, Художествени занаяти, Фотография, Развлечения, Спорт; 8 – Езикознание, Филология, Художествена литература и Литературазнание; 9 – География, Биографии, История. Чрез систематичния каталог, читателят има възможност да търси литература по дадена тема или отрасъл на знанието. Поддържат се систематични каталози на: книгите, нотите, графичните издания. Във всеки отдел се поддържа систематичен каталог на съответния фонд. Включените документи са до 1995 година.

 

Генерален(служебен) каталог
Oтразява фонда от книги и периодични издания на цялата библиотека и нейните филиали. Подреден е азбучно.

 

Електронен каталог
Предоставя възможност за онлайн търсене на информация във фонда на библиотеката