ЕТИЧЕН КОДЕКС
НА
БЪЛГАРСКАТА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ
март, 2019 г.

 

Етичният кодекс на ББИА е съобразен с „Етичен кодекс на ИФЛА за библиотекари и други информационни специалисти“ от август 2012 г.

Настоящият документ е изготвен с разбирането за важността на библиотеките и информационните институции в съвременното общество и тяхната роля за осигуряване на достъп до информация за всички, като едно от основните права на човека и при спазване на професионалните етични норми.

 

Преамбюл

Ние, библиотечните и информационни специалисти работим активно за утвърждаване на водещата роля на библиотеките в развитието на гражданското и информационно общество.
Като разпространител на знанието и идеите, културата и традициите, на националните и общочовешките ценности, ние създаваме атмосфера на доверие, толерантност и плурализъм в духовното и културно пространство на страната и света, като се ръководим от следните принципи:

 

1. Осигуряване на равен достъп до информация

Поддържаме тезата, че основната мисия на библиотеките е да осигуряват свободен достъп до информация и услуги за личностно развитие, образование, културно обогатяване, развлечение, икономическа дейност и информирано гражданско участие.

Осигуряваме и предлагаме високо професионално равнище на библиотечно-информационно обслужване на потребителите чрез разнообразни библиотечни колекции, достъп до бази данни и създаваната от нас библиографска информация, като спазваме принципите за обективност и безпристрастност по отношение на подбора, достъпа и обслужването с информация.

Гарантираме равни права за достъп до информация за всички и не допускаме каквато и да е форма на цензура или дискриминация поради възраст, гражданство, политически убеждения, физически или умствени способности, полова идентичност, образование, доход, семейно положение, произход, етнос, раса или религия.

 

2. Отговорност към обществото и потребителите

С опита и експертните си знания помагаме на потребителите да получат надеждна и достоверна информация чрез предоставяне на инструменти и умения за откриване и разпознаване на „фалшивата информация“ и по този начин участваме активно в борбата с „фалшивите новини“ и дезинформацията.

Насърчаваме информационната грамотност и уменията на потребителите да идентифицират, намират, оценяват, организират и създават, използват и предават информация.

Стремим се към прилагането на високи професионални стандарти и качество на обслужване, за да бъдем максимално релевантни на информационните потребности на нашите потребители и да повишаваме добрия имидж на професията.

Създаваме обществен интерес към мисията на библиотеките и лобираме за подкрепа и застъпничество от държавните институции, местната власт, неправителствените организации и обществените сдружения.

 

3. Защита на личните данни и информация

Защитаваме всички права на потребителите, свързани с тайната на четенето, с поверителността на търсената и ползваната информация, със зачитането на личния и семейния живот, дома и комуникациите, защитата на личните данни, свободата на мисълта, съвестта и религията, свободата на изразяване на мнение и свободата на информацията, както и културното, религиозното и езиковото многообразие.

 

4. Спазване на авторското право

Като навигатор в съвременната информационна среда, осигуряваме адекватен достъп до информация и запознаваме нашите потребители с правилата за коректното ѝ използване.

Признаваме правото на интелектуална собственост на авторите и другите творци и се стремим да гарантираме, че техните права се спазват, като насърчаваме етичното използване на информацията и помагаме за предотвратяване на плагиатството и други форми на злоупотреба с авторското право.

 

5. Професионално поведение и етични норми

Споделяме своя опит и поддържаме толерантни отношения, гарантиращи комфортна психологическа микросреда както за потребителите, така и за самите нас.

Отнасяме се с уважение и коректност към колегите си и си партнираме с тях добронамерено, почтено и открито.

Не допускаме личните ни интереси и мнения да доминират за сметка на потребителите, на колегите или на институцията, която представляваме, както и постъпки и действия, които уронват престижа на институцията и/или професията.

С компетентност, професионална етичност и лоялност, работим за утвърждаването на висок обществен статус на професията ни и на авторитета на библиотечната институция.

 

Използвани източници:
 
ББИА. Етичен кодекс. 2002. Достъпно от: https://www.lib.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=540&Itemid=182
 
ALA. Code of Ethics of the American Library Association. Available from: http://www.ala.org/united/sites/ala.org.united/files/content/trustees/orgtools/policies/ALA-code-of-ethics.pdf
 
IFLA. IFLA Code of Ethics for Librarians and other Information Workers (full version). August 2012. Available from: https://www.ifla.org/publications/node/11092
 
IFLA.IFLA Statement on Fake News.20 August 2018. Available from: https://www.ifla.org/files/assets/faife/statements/ifla-statement-on-fake-news.pdf