БИБЛИОТЕЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ФОНДА
Стандарт за библиотечно-информационно обслужване
Срокове за запазване на библиотечни документи
Раздел № 3
БИБЛИОТЕЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

  1.  ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ
  2. ЗАКОН ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
  3. Наредба №3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването  и разпореждането с документи от библиотечния фонд
  4.  

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ФОНДА

  1. Проверка. Инвентаризация. Приемане и предаване на фонд
  2.  

Стандарт за библиотечно-информационно обслужване

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Срокове за запазване на библиотечни документи
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Раздел № 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.